Η ΕΔΑΔΥΜ Α.Ε., μία εταιρία 100% θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου  "Μελέτη, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Εγκαταστάσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας". Το έργο εκτελεί η εταιρία ΕΠΑΔΥΜ Α.Ε., η οποία αποτελείται σε ποσοστό 50% από τις εταιρίες ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. μέλη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε..

 

 

 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) έχει χωροθετηθεί στο Νότιο Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ και με την υποστήριξη του δικτύου 10 περιφερειακών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, επεξεργάζεται το σύνολο των Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων της περιφέρειας με μέγιστη δυναμικότητα 120 kta.